TULImust 2023 konkursi finalistid

Go back
Töö pealkiri
Meta Conversion API najalt Goldtime'i always-on kampaaniate müügitulu kasv 263%
III KOHT
Töö lühikokkuvõte
Goldtime'i always-on kampaaniad on olnud ajalooliselt tulemuslikud. Meta CAPIga, mis võimaldab reaalajas serveripõhist andmevahetust, ning strateegiliselt andmeanalüüsi najalt loodud sihtrühmade abil tõstsime müügitulu 263%, kampaaniate ROASiks kujunes 2223% ning konversioonihind langes -53%. Lisaks oli oma roll up-sell & cross-sell strateegiate rakendamisel.
Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
Meta Conversion API seadistamise eesmärk oli kvaliteetsema ja täpsema andmekogumi najalt tõsta veelgi always-on remarketing kampaaniate tulemuslikkust.

Numbrilisteks primaarseteks eesmärkideks seadsime:
1. Always-on remarketing kampaania müügitulu kasv 150%.
2. Kampaaniate ROAS 700%-lt 1200%-ni ehk 70%.
3. Konversiooni hinna langus -30%.

Kõige tuumaks oli MERi ehk meediaefektiivsuse tõstmine. Selleks vajasime paremat segmenteerimist ja põhjalikuma funneli ehitamist.
Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe.
CAPI võimaldab reaalajas andmevahetust, mille abil soovisime reklaame paremini optimeerida, seda eelkõige remarketing kampaaniate vaatest. Näiteks võimaldab CAPI remarketing sihtrühmasid luua kliendi spetsiifilise käitumise põhjal ja luua selle najalt AI-d kaasates sihtrühm 90% tõenäosusega ostjatest.

Projekt algas sooviga proovida midagi uuenduslikku ja kasutada Goldtime'i andmekogu maksimaalselt ära. Tegime kliendile ettepaneku CAPI seadistamiseks koos oodatava tulemusega.

CAPI ei ole kergelt hoomatav tööriist. Seega veel enne, kui asusime tööle, toimusid koosolekud nii kliendi kui arendustiimiga, et CAPI võimalustest ja toimimisest kõigil ühine arusaam oleks.

Töö kõige pikem protsess oli seadistamine. CAPI seadistamiseks on täna neli võimalust. Otsustasime GTMi server-site-tagging'u kasuks. Selles etapis oli väga oluline roll arendusparter Lumavil.

Järgnes CAPI andmete korrektsuse testimine. Tihti kujuneb probleemiks andmete duplikeermine. Peale kahenädalast testimisperioodi asusime kampaaniate strateegia muutmise juurde.

CAPI annab võimaluse seadistada sihtrühmi väga spetsiifilise käitumise najalt. Järgmine samm oligi sihtrühmade valmistamine.

See faas algas põhjaliku andmeanalüüsiga, kombineerides nii online andmeid, kui ka saadavaid offline andmeid. Selle najalt joonistusid välja selged mustrid ja saime projekteerida tõenäosused.

Koostasime erinevate müügifaaside tarbeks näiteks: sihrühma kõrge ja madala kaasatusega tarbijatest, kõrge eluea väärtusega klientidest, kõrgema marginaaliga toodete huvist, 90% tõenäosusega lähima 7 päeva jooksul ostjatest, tõenäoliselt järgneva 14 päeva jooksul ostjatest, keskmisest suurema potentsiaalse väärtusega külastajatest jne.

Seejärel saime alustada esimese faasi rakendamisega ja tulemuste analüüsimisega.
Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
Tulemused: Pärast CAPI seadistamist ja andmete najalt tehtud
muudatuste tegemist sihtimises tõusis always-on
remarketing kampaaniate müügitulu 263%. Kampaaniate
ROAS tõusis 219% ning saavutas väärtuse 2223%.
CAPI abiga saavutasime täpsema sihtimise, mis
omakorda aitas langetada konversioonihinda 53%. Seda
võimaldas sihtrühma loomine, kes erinevate määratud
parameetrite alusel annavad märku, et nad on valmis
järgmise 7 päeva jooksul ostu sooritama.
Kulu kasvas kõigest 13% ning samas suurusjärgus ka
näitamiste arv (+10%). Need protsendid näitlikustavad
veelgi, et paranes sihtimine ja reklaami kaasatus. Kampaania visuaalset poolt sel perioodil ei muudetud.
Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
"Meta CAPI abil kampaaniate müügitulu tõus 263%" on hea näide sellest, kuidas sügavate analüüside ja uuenduslike strateegiate abil saab kardinaalselt parandada kampaaniate tulemuslikkust, mis on juba kanali keskmisi arvestades väga heal tasemel. Just see, kuidas leiti võimalus hea tulemuse tõstmiseks, on andmekasutuse kategooria puhul loomingulisuse näide. Strateegiliste segmentide loomine eelneva andmeanalüüsi najalt on väärt esiletõstmist. Seda põhjusel, et töös ei ole esindatud mitte ainult pühendumust andmete kogumisele, vaid ka nende tõlgendamisele viisil, mis võimaldab prognoosida tulevast tarbijakäitumist.

Kuna kolmandate osapoolte küpsiste piirangud on digiturunduses üha tõsisemaks muutumas, leidsime töö käigus loomingulisi ja uuenduslikke viise, kuidas Meta CAPI-ga neist piirangutest mööda minna ja siiski saavutada silmapaistvaid tulemusi.

Meie lähenemisviis võimaldab luua kampaaniaid, mis kohanduvad reaalajas vastavalt kasutaja käitumisele. Näiteks, kui keegi on huvitatud kõrgema marginaaliga toodetest, saab neile kuvada spetsiifilisi reklaame, mis käsitlevad just neid tootegruppe.