Juhend

TULImusta konkursil saavad osaleda nii ühekordsed projektid, mahukad turunduskampaaniad kui ka pikaajalised programmid, mis sobivad ühte meie neljast kategooriast.

Ootame aktiivset osavõttu kliendi- ja brändiesindajatelt ning kõikide valdkondade agentuuridelt, kuna edu võti peitub koostöös. Loodame siiralt, et soovid konkursil osaleda ja enda töid laiema üldsusega jagada.

Loe palun läbi allolev juhend. Parimate autasustamine toimub 9. novembril Making Sense konverentsil. Igas kategoorias jagatakse  I, II ja III koht. Lisaks antakse välja kategooriateülene Grand Prix

Küsimuste korral kirjuta palun .

Head osalemist ja jõudu avalduse täitmisel!

LAE JUHEND ALLA

ÜLDPÕHIMÕTTED

 • Konkurssi TULImust korraldab Turundajate Liit MTÜ (edaspidi: TULI).
 • TULImustal saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikute tööd.
 • Kolmes kategoorias (brändikontakt, andmekasutus ja tulemusturundus) saavad osaleda tööd, mis on ilmunud esmavahemikus 1. september 2022-1. oktoober 2023. Esmakordselt on pikem vahemik positiivse muutuse kategoorias, kuhu on oodatud turundusprojektid, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul (1. oktoober 2020-1. oktoober 2023), kuid mis on aktiivselt väljas olnud kindlasti viimasel aastal (1. september 2022-1. oktoober 2023).
 • Konkursil osalevad tööd peavad olema Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kooskõlas. 
 • Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur, üksikisik kui ka klient/tellija.
 • TULImustale on oodatud projektid, mis on olnud nähtavad nii avalikes meediakanalites kui ka olnud kasutusel ettevõtte omakanalites (otsepakkumised, koduleht, kliendiüritused jne).
 • Projekt/töö võib olla planeeritud kas Eestisse ja/või välisturgudele.
 • Avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi. 
 • Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on nii žüriil kui ka konkursi korraldajal õigus esitajalt aru pärida.
 • Konkursil osaleja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja esitajal on õigus esitada konkursile konkreetset intellektuaalset omandit.
 • Konkursil osaleja annab loa TULImusta korraldajale kasutada esitatud töid TULImusta ja selle korraldaja tegevuse kommunikatsiooniks näitustel, kodulehel, sotsiaalmeedias, traditsioonilises meedias ja teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
 • Konkursil osaleja on teadlik, et TULImusta korraldajal on õigus kasutada punktis 11 kirjeldatud keskkondades tööde esitamisega kaasnevaid selgitavaid tekste/ töö kirjeldusi sh tööde loojate andmeid.
 • Žüriil on õigus keelduda rassismi, sallimatust või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 • Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest teada.
 • Konkursitöö tohib esitada ühte kategooriasse ainult üks osapool. Juhul, kui töö soovivad esitada nii agentuur kui ka tellija, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.
 • Konkursitöö võib esitada eesti või inglise keeles.
 • Konkursil osaleja ja žürii liige kinnitab, et ei riku oma tegevusega TULImusta ja selle korraldaja mainet.
 • TULImusta korraldaja kinnitab, et ei riku oma tegevusega konkursil osaleja ja žüriiliikme mainet välja arvatud juhul, kui konkursil osaleja või žüriiliige on rikkunud konkursi üldpõhimõtteid, millega võib kaasneda konkursi korraldajale asjakohane sõnavõtt meedias.

TÄHTAJAD

 • Tööde ametlik vastuvõtt: 2. oktoober (esmaspäev) – 25. oktoober (kolmapäev) kell 23.59.
 • TULImusta auhindade jagamine toimub 9. novembril (neljapäev) Making Sense konverentsil.
 • Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema: 1. september 2022 kuni 1. oktoober 2023 (brändikontakt, andmekasutus ja tulemusturundus). Esmakordselt on pikem vahemik positiivse muutuse kategoorias, kuhu on oodatud turundusprojektid, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul (1. oktoober 2020-1. oktoober 2023), kuid mis on aktiivselt väljas olnud kindlasti viimasel aastal (1. september 2022-1. oktoober 2023).

TASUD

TULImustal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 30.10.2023. Arve saadetakse 2 tööpäeva jooksul pärast töö(de) esitamist.

Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.

 • TÖÖ ESITAMINE TULI LIIKMELE 48 € + km
 • MITTELIIKMELE MAKSAB TÖÖ ESITAMINE 60 €  + km

 

TÖÖDE ESITAMINE

TULImust ankeet:

Tänavu on suurema fookuse all tööde vormistamine. Projektide esitamiseks ei ole kasutusel Defolio, vaid küsimustega ankeet, kus vastused peavad mahtuma kindla tähemärkide arvu sisse. Ainult nii on võimalik erinevaid projekte korrektselt omavahel võrrelda ja parim välja selgitada.

Oluline on, et töö oleks vormistatud täpselt vastavalt juhendile. Tähtis on, et projektist paistaksid välja kõigi tööga seotud osapoolte rollid. Selguma peab, kes on töö esitaja, klient, loovagentuur, meediaagentuur ning vajadusel teised agentuurid. Täpse juhendi leiab tööd vormistama asudes juba keskkonnast.

Esita töö

KATEGOORIA: Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. On oluline esile tuua, kuidas on õnnestunud võimendada brändi positsioneeringut ja väärtust, tugevdada sidet brändi ja tarbija või brändi ja ühiskonna vahel, kaasata sihtrühma ja/või luua positiivne (kasutaja)kogemus.

Brändikontakt kategoorias saavad osaleda tööd, mis on esmailmunud vahemikus 1. september 2022 – 1. oktoober 2023.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10% 

Osalemiseks tuleb täita tulimust.ee lehel TULImust ankeet:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • Ankeet, milles on vastatud küsimustele:
 • 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 • 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 • 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 • 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
 • Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.
Esita töö

KATEGOORIA: Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu/muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust.

Kandideerima on oodatud turundustööd, mis on loodud viimase kolme aasta jooksul (alates 1. oktoobrist 2020), kuid mis peavad olema aktiivselt väljas olnud ka sellel aastal (vahemikus 1. september 2022 kuni 1. oktoober 2023).  Nii on võimalik esile tõsta ja mõõta ka pikaajalisi projekte, mitte ainult viimase aja uusi tegevusi.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10% 

Osalemiseks tuleb täita tulimust.ee lehel TULImust ankeet:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • Ankeet, milles on vastatud küsimustele:
 • 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 • 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 • 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 • 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
 • Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.
Esita töö

KATEGOORIA: Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist, uuringutest ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turundusprojektid, mille raames andmekasutus ja andmeanalüüs on toonud märkimisväärseid tulemusi või võimaldanud kampaaniat uuenduslikul ja innovaatilisel moel ellu viia.

Andmekasutus kategoorias saavad osaleda tööd, mis on esmailmunud vahemikus 1. september 2022 – 1. oktoober 2023.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

Osalemiseks tuleb täita tulimust.ee lehel TULImust ankeet:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • Ankeet, milles on vastatud küsimustele:
 • 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 • 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 • 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 • 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
 • Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.
Esita töö

KATEGOORIA: Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse aluseks on käesolevate ressursside võimalikult läbimõeldud ja tõhus kasutamine (tulemused on saavutatud kiiremini ja/või väiksemate investeeringutega võrreldes konkreetse kategooria keskmiste näitajatega). Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

Tulemusturundus kategoorias saavad osaleda tööd, mis on esmailmunud vahemikus 1. september 2022 – 1. oktoober 2023.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

Osalemiseks tuleb täita tulimust.ee lehel TULImust ankeet:

 • Projekti/töö nimi
 • Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
 • Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
 • Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
 • Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
 • Ankeet, milles on vastatud küsimustele:
 • 1. Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid.
 • 2. Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe
 • 3. Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud?
 • 4. Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?
 • Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.
Esita töö

ŽÜRII

 • Märten Liinat, SEB Panga digimüügi ja automaatika juht
 • Mari-Liis Ahven, Optimist Publicu partner ja strateeg
 • Nele Laev, Havas Creative’i tegevjuht
 • Maris Altsoo, Milestone’i tegevjuht
 • Kärt Vilt, Tallink Grupi brändijuht
 • Jaanus Lahe, Convertali tegevjuht
 • Tanel Rebane, Analytical Alley tegevjuht

HINDAMISPÕHIMÕTTED

Eesmärk – selgelt määratletud eesmärk(-gid) ja lahenduse vastavus sihtrühmale (miks töö vajalik, mida soovitakse saavutada, kuidas sihtgruppi mõjutada).

Teostus – lahenduse teostuse terviklikkus ja professionaalsus.

Tulemuslikkus – milliseid tulemusi lahendusega saavutati. Nt mõju brändipositsioonile, nähtavuse kasv, külastajate arvu kasv, täiendav tulu jne.

Loomingulisus – uuenduslikkus, teistmoodi lähenemine, seniste arusaamade tavapärasest erinev kasutamine, eeskuju ja inspiratsioon teistele.

KONTAKT

Tehnilised küsimused:

Info TULImust konkursi kohta:

LAE JUHEND ALLA